سمپاشی

سمپاشی ، سم ، سم پاشی ، پاشي ، ساس ، سوسک ، کک ، شپش ، خارش، حشرات ، رستوران ، س

موش

سمپاشی سمپاشی

...::: |G | A | R | A | N |T |I | خدمات سمپاشی و كنترل حشرات | PEST CONTROL SERVISE | :::...

منوی اصلی:

 


جوندگان،موشهایارتها


طبقآمارسازمانبهداشتجهانیموشهاسالانه 33 ملیونتنموادغذاییراازبینمیبرند،كهبرایتغذیه 130 ملیوننفركافیاست. ازآنگذشتهبعلترشدشدیددندانهاموجبخرابیموادوتجهیزاتدرانبارها،كارخانجاتو ... میگردند. ازطرفدیگربیماریهایمنتقلهتوسطجوندگانموجباهمیتپزشكیاینموجوداتاستكهمبارزهباآنهاراحائزاهمیتمیگرداند .جوندگانبهعنوانمخزنبسیاریازبیماریهایمسریانسانوحیواناتمیباشند:اکثرگونههایجانوریناقلوناشرامراضعفونیومسریمختلفانسانوسایرحیواناتمیباشندکهبعضیازآنهابهوسیلهخودجوندگانوبرخیدیگرتوسطانگلهایخارجیآنهابهانسانوحیواناتمنتقلمیشوند. بیماریهاییکهتوسطجوندگانمنتقلوپخشمیشوندطیفوسیعیدارند،نظیرطاعون،جذام،تولارم،تبراجعه،سل،کچلی،لپتوسپیروز،بیماریلایمو ... .

تصاویری از موش خانگی

موش خانگیموش خانگیموش خانگیموش خانگی

روی تصاویر کلیک کنید


موشخانگی (Musmusculus)

موشهایخانگیقابلیتفوقالعادهایبرایتطابقبامحیطهایمختلفدارندودرطولسالدرداخلساختمانهازادوولدمیكند.اندازهآنهاكوچكووزنشاندرحدود 15 تا 30 گرممیباشد. طولدموبدنآنهامساوی،گوشهانسبتابزرگوچشمهایدرشتورنگآنهاخاكستریمتمایلبهقهوهاییاست.موشخانگیبرخلافموشهایبزرگكهنمیتوانندبدونآبزندهبمانندبااستفادهازسیستمتغلیظادراردركلیهآبراذخیرهمیكندوبیشترآبراازطریقموادغذاییآبدارتامینمیكند . میزانآبدركنترلجمعیتاینموشبسیارموثراست. موشهایخانگیشبفعالهستندوشبهابرایتغذیهازلانهخودخارجمیشوند،اینموشهاكمتربهایجادلانهعلاقهدارندوبیشترازشكافدیوارهایاازبیندرزآجرخانههابرایزندگیاستفادهمیكندوباوجودشرایطمساعدوامنبودنمكان،درزیاشكافراگسترشدادهوآنرابزرگترمیكند،جالباستبدانیدكهاینموشها 5 تا 6 باردرسالآبستنشدهوهربار 6 تا 10 بچهمیزایند.

تصاویری از موش سقف

موش سقفموش سقفموش سقفموش سقف

روی تصاویر کلیک کنید


موشسقف (Rattus Rattus )

اینموشبهموشسقفیاموشانبارییاموشسیاهیاموشكشتینیزشهرتدارد .اینموشبسیارچالاكوتندوتیزاستوبراحتیازدرختبالامیرود . باینموشزندگیدربالایساختمانهاوسقفهایچوبیراترجیحمیدهدعلاقهاینموشبهموادغذاییگیاهیبیشترازموادحیوانیوگوشتیاستولیازموادغذاییحیوانیهمتغذیهمیكند. طبقمطالعاتانجامشدهدرژاپن،اینموشهاعاداتغذاییخاصیرادنبالمیكنندودرانبارمغازههایخشكبارخواربارسوپرماركتهاكهمعمولا"غذارادرطبقاتبالاقرارمیدهندیافتمیشوند. اینموشنیزبهآببسیاروابستهاستبدلیلتواناییحركتبررویسیمهاكابلهاطنابهایكشتیبراحتیازنقطهاییبهنقطهدیگرحركتمیكندوهمچنینشناگربسیارخوبیاست. موشهایسیاهیاموشهایسقفلانههایخودرادربخشهایبالایسقفیادرختانمیسازندودرآنجاتولیدمثلمیكننداینموشنیزهمچونموشقهوهایی 40تا 30 گرمغذادرروزمصرفمیكندولیازنظراندازهازموشقهوهاییكوچكتراست . جالباستبدانیددرمطالعاتانجامشدهاینموشبررویدرختانكاجوسروزندگیمیكردهنحوهاستفادهازدانهكاجرابهفرزندانخودآموزشمیدادهاستدرحالیكهموشقهوهاییحتیقادربهبازكردندانهكاجنبودهاست .

تصاویری از مـوش فاضلاب

مـوش فاضلاب مـوش فاضلاب مـوش فاضلاب مـوش فاضلاب

روی تصاویر کلیک کنید

مـوش فاضلاب Rattus Norvegicus

ا
ین موشها در بخشهای سطحی و پایین ساختمانها فاضلابها انبارهای مواد غذایی و كالا و كارخانجات صنعتی و غیره زندگی می كنند و به زباله ها و زندگی در بین آنها بسیار علاقه مند هستند.اندازه این موش گاهی به نیم متر می رسد و با مهیا شدن شرایط مناسب از نظر غذا ،آب و پناهگاه تاریك در طول سال 8تا9بار آبستن شده و به طور متوسط 7 بچه می زاید. موش فاضلاب لانه خود را در شكاف های جوی آب فاضلابها و درزها و خلل و فرج دیوار در بخشهای پایینی می سازد.موش فاضلاب در فاضلابها كه بشتر از هر نقطه دیگری امكان زندگی فراهم است وجود دارد و لانه خود را در محل شاخه های فرعی فاضلاب كه خشك است بنا می كند این موش علاقه مند به ساخت لانه است و مشاهده شده كه حفراتی را به عمق كمتر از 1.5 متر با چندین راه ورود و خروج ایجاد می كند كه بیشتر در حاشیه خاكی كانالهای عبور آب است.جالب است بدانید كه این موش بسیار مهاجم ، گوشتخوارو شناگر قابلی است .

اهمیتپزشکیومبارزهباجوندگان

کنترلموشهاازنظربهداشتیواقتصادیاهمیتویژهایدارد . موشهاجهتادامهزندگیوتكثیرنیازمندپناهگاه،آبوغذامیباشند ( موشهایمادهدرصورتمساعدبودنشرایطزیستدرعرض 1سال 7-5 بارتولیدمثلمینمایندوهرباربین 5 تا 15 نوزادبدنیامیآورندكهایننوزاداندرمدت 3 ماهبهبلوغكاملمیرسندومیتوانندجفتگیرینمودهوبچهبدنیاآورند ) بنابراینجهتكنترلموشهاوكاهشزادوولدوجلوگیریازانتقالعواملبیماریزاوخساراتناشیازتغذیهآنهاباحذفنیازهایاصلیآنهامیتواندراینراستاگامبرداشتوازراههایمختلفمبارزهبهرهگرفت.


الف- اقداماتمحیطی

1 -
جلوگیریازورودموشهابهداخلاماكنشامل:
-
مسدودنمودنسوراخهایكناردیوار
-
تعویضشیشهودربهایشكسته
-
نصبتوریبررویسوراخهاومنافذفاضلاب
-
غیرقابلنفوذنمودندرهایورودی
-
قراردادنزبالهدركیسههایدربسته
-
تعمیركردنلولههایآبوجلوگیریازچكهكردنآنها

2-
روشانبارسازیصحیحموادغذائی

ب - اقداماتمكانیكی
نصبتلهدرمحلعبورموشها
استفادهازتلههایزندهگیرباكاربردموادغذائیجاذبموشهامانندخیار،گردو
استفادهازتلههایكشتهگیرباكاربردموادغذائیجاذبموشهامانندخیار،گردو
لاشهموشهارابایدضدعفونینمودوآنهارادركیسههایدربستهقرارداد.


ج- مبارزهشیمیائی
استفادهازطعمههایمسموم
-
استفادهازطعمههایمسموممحتویجوندهكشهایضدانعقادیمانندكلرات ( برودیفاكوم )- وارفارینبرومادیلون (لانیرات )
-
استفادهازطعمههایمسموممحتویجوندهكشهایمعدنیمانندفسفردوزنگ
استفادهازجوندهكشهایتدخینیجهتضدعفونینمودنكشتیها،هواپیماهاوانبارهایمحتویموادغذائیمانند: بروموردومتیل- دیاكسیدكربن - سولفوردوكربن
اگرازجوندهكشهایتدخینیاستفادهمینمائیدبایستیكلیهافرادازمحلعملدورشوندوكلیهدربهاومنافذمحلمسدودشدهباشد. بعدازكاربردجوندهكشتدخینیقبلازشروعبهكاربایستیدربهارابازنمودوپسازلااقل 1 ساعت،درمحیطقرارگرفت.

 

 

 

Home Page | در باره ما | پاسخ به سوالات | سوسری | ساس تختخواب | کک | شپش | مایت | مگس | پشه | موش | مار | عقرب | رطیل | موریانه | مارمولک | Site Map


GARANTI © 2008, كلیه حقوق محفوظ است

برچسب‌ها: موش, سم موش, طعمه موش, موش خانگی, ریشه کنی موش
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:11  توسط http://www.sampashi.com/  | 

کک

سمپاشی سمپاشی

...::: |G | A | R | A | N |T |I | خدمات سمپاشی و كنترل حشرات | PEST CONTROL SERVISE | :::...

منوی اصلی:

 
اکتوپارازیتهاییکهرویبدن،لباسویاتختخوابزندگیمیکنند

ککهاحشراتیازراستهسیفوننپتراهستند. حشراتیکوچک،بدونبالوخونخوارکهحرکتهایجهشیدارند. ککهابیشترازپستاندارانوگاهیازپرندگانخونخواریمیکنند. بهطورکلیاز 3000 گونهککفقط 12 گونهبهانسانحملهمیکنند. مهمترینگونههایکک،ککجوندگان،ککانسانوککگربه (Ctenocephalides felis) وککسگ (Ctenocephalides canis) هستند.گزشآنهاباعثتحریک،ناراحتیشدیدوخونریزیمیشود. ککجوندگانناقلمهمطاعونخیارکیوتیفوسمنتقلهتوسطککاست. ککهایگربهکرمهاینواری (ستودها) رامنتقلمیکند. ککتونگا ( ککشنی) پوستانسانراسوراخکردهوباعثعفونتمیشود. ککهاییکهانسانرامیگزددربیشترنقاطجهانیافتمیشود.

تصاویری از کک ها

کککککککککککککککککک

روی تصاویر کلیک کنید

مشخصاتککهاونحوهزندگیآنها

ککهاازجملهپارازیتهاییهستندکهدرتهراناغلبمنازلیکهحیواناتخانگیازجملهسگوگربهنگهداریمیشودرادرگیرمیکنند. عمومیترینانگلدرسگهادرحقیقتازطریقککبهاوسرایتمیکند. عموماًککهایسگدراروپایافتمیشوندبطوریکهککهایگربهعموماًدرآمریکایافتمیشوند. ککهایگربهدرمواردنادرباخودبیماریهاییراحملمیکنند. ککهامیتوانندبهلباسهایاحیوانشمابچسبند. آنهادرحیاطها،پرورشگاههایسگوگربه،جنگلهاوپارکهایافتمیشوندیادرمکانهایدیگریکهحیواناتدرآنجازندگیمیکنند. چونبرایآنکهاینهامکانهاییهستندکهآنهامیتوانندمیزبانهایخودراپیداکردهوتولیدمثلکنند. یکککمادهمیتوانددرروز 50 تاتخمبگذارد. براساستحقیقاتآزمایشگاهیهمانگونهکهدرتصویرهرمچرخهزندگیککهادرکادرمقابلمشاهدهمینمایید،فقط 50% ازتخمهایهرککبهلاورتبدیلمیشوندودرحدود 35% ازلاروهاموفقبهتنیدنپیلهوتشکیلپوپمیگردند . جایخوشبختیاستکهازکلتخمهایاولیهککفقط 5% آنهابهبالغتبدیلمیگردند .

نحوهزندگیککها

چرخهزندگیککهاشامل 4 مرحلهتخم،لارو،شفیرهوبالغاست. ککهایبالغ 1-4 میلیمترطولوبدنیبیضیشکلدارندودرطرفینفشردهوبدونبالهستند.همچنینپاهایآنهارشدمناسبیداشتهوبرایپریدنسازگاریدارند. تخمککهاحدود 0.5 میلیمترطولدارد،تخممرغیشکلوسفیدمیباشد . ککرویمیزبانخودتخمگذاریمیکند،کهاینتخمهاازبدنمیزبانرویفرش،زمین،خاکیاهرجایدیگریمیافتندودرشرایطیکهدمایهوااندکیبالاوهوانسبتاًمرطوبباشدمیتواننددوامبیاورندوچرخهزندگیخودراکاملکنند . درعرض 10 روزپسازقرارگرفتنتخمدرمحیطمناسب،لاروکرممانندیکهفاقدضمائمحرکتیاستخارجمیشود. اینلاروهااززیرسطحخاکحرکتمیکنندویااگرداخلاتاقباشدبهداخلفرشهاویاشکافهایکفنفوذمیکنند،لاروهاازمدفوعککهایبالغتغذیهمیکنندودرعرض 5-12 روزپیلهایابریشممانند ( silk like cocoon ) دراطرافخودتولیدودرآنشفیرهگذاریمیکنند . خروجحشرهبالغازپیلهبستهبهشرایطممکناستاز 5 تا 140 روزطولبکشد،پسازخارجشدنحشرهبالغازپیله،خودرابهمیزبانشمیرساندوادامهعمرشراکهحدود 100 روزمیباشدرویمیزبانسپریمیکند .
چرخهزندگیککمعمولاًدرعرض 3-4 هفتهکاملمیشود . ککها 48 ساعتپسازاولینخونخواری،جفتگیریکردهوبهتولیدتخممیپردازند . ککهانسبتبهسرماحساسندودرزمستانقادربهتحملسرمایهوایبیرونازمنزلنیستند .ساختمانهاییكههوایگرمومرطوبوغذایكافیوجودداردبسرمیبرند
.

اهمیتپزشکیومبارزهباککها

بهطورمعمولانسانبهوسیلهککگربه،کتنوسفالیدسفلیسفلیسبیشترازککسگکتنوسفالیدسکنیسگزیدهمیشود.
ککانسانپولکسایرتیانسعلیرغمنامشخطرچندانیبرایانسانندارد. ککهامعمولاازرویزمینبهقسمتهاییازبدن
انسانمانندمچوساقپاکهدسترسیبهآنآساناستمیجهند. هرچندبهتمامقسمتهایبدنانسانممکناستحمله
شود. گزشککسببتحریکوگاهیناراحتیزیادمیشود. آلودگیهایزیادبهککممکناستسببواکنشهایشدیدو
درماتیتشود.

بیماریهایقابلانتقالازککها:
طاعون: یکبیماریباکتریاییاستکهابتدادرمیانحیواناتوحشیمثلراتهاودیگرجوندگانبروزمیکند. عاملطاعونباکترییرسیناپستیساست،کهبهوسیلهککهاانتقالمییابد.
تیفوسککی : نامدیگرآنتیفوسمورناست،عاملآنریکتسیاتیفیاستوبهطورتکگیردرجمعیتراتهاوموشهااتفاقمیافتد. اینبیماریبهطورکلیتوسطککهایجوندگانوگربهانتقالپیدامیکند.
بیماریتولارمی: بهوسیلهباسیلفرانسیسلاتولارنسیسایجادمیشود .

اقداماتکنترل
حفاظتفردی :استفادهازدورکنندههایشخصی
اقدامهایسادهبهداشتی: برایازبینبردنککها،تخمها،لاورهاوپیلههامیتوانخانهراتمیزنمودهوکفاتاقهاراشست. استفادهازجاروبرقینیزموثراست.
سمپاشی: درآلودگیهایشدیدجهتریشکنیموثرککهامیبایستسمپاشیباسمومیازقبیل (پیروتروئیدها،پروپکسور،بندیوکارب) انجامگیرد.

Home Page | در باره ما | پاسخ به سوالات | سوسری | ساس تختخواب | کک | شپش | مایت | مگس | پشه | موش | مار | عقرب | رطیل | موریانه | مارمولک | Site Map


GARANTI © 2008, كلیه حقوق محفوظ است

برچسب‌ها: کک, سمپاشی کک, سم کک, خارش کک, کک گربه کک سگ
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:10  توسط http://www.sampashi.com/  | 

ساس تخت خواب

فیزیوژی ساس های تخت خواب
حشرات بالغ 5-4 میلیمتر طول دارند بدنشان بیضی شکل است و هنگامی که خونخواری کرده باشند بدن کشیده تر بنظرمی رسد و رنگ آنها قرمز یا قهوه ای است و اگر خونخواری نکرده باشد برنگ زرد با قهوه ای کم رنگ دیده می شوند. بر روی سر 1 جفت آنتن 4 بندی ، قطعات دهانی گزنده و مكنده به صورت خرطوم و 1 جفت چشم در طرفین سر مشاهده می شود . سینه از 3 بند تشکیل شده که بند اول بزرگتر از 2 بند دیگر است . به هر بند سفید 1 جفت پای کشیده و بلند ، استوانه ای متصل است وروی بند دوم و سوم سینه 1 جفت بال تحلیل رفته به صورت دو بالشتك مشاهده می شود شکم از 8 بند تشکیل شده است که بند انتهایی شکم در نرها کشیده تر ومجهز به یک عضو تیز بنام penis است . بر روی بدن پوشش کم پشتی از موهای ظریف دیده می شود.

تصاویری از ساس تختخواب

ساس تخت خوابساسساس تخت خوابساس تخت خوابساس تخت خوابساس تخت خواب

روی تصاویر کلیک کنید

عادات و رفتار شناسی ساس های تخت خواب
هر 2 جنس نر و ماده خونخوارند وبر روی انسان تغذیه میکنند و در صورت عدم دسترسی به انسان از خون حیوانات مختلف مانند خرگوش ، موش ، خفاش ، مرغ و خروس و پرندگان دیگر به عنوان غذا استفاده میکنند ساسها می توانند گرسنگی را برای مدت طولانی تحمل کنند از این جهت می توانند در ساختمانهای قدیمی خالی از سکنه به حیات خود ادامه دهند. ساسها معمولا هنگام شب و قبل از طلوع آفتاب خونخواری می کنند و اگر خیلی گرسنه باشند روزها نیز مبادرت به خونخواری می نماید. مدت خونخواری 5-4 دقیقه است ساسها روزها در نقاط تاریک مانند شکاف درزها ، وسایل منازل ، دیوارها، سقف ها ، درزیرکاغذ دیواری ، لابلای کفپوش های چوبی ، فضای بین تشک و تختخواب ، درزهای تشک و بالش و رختخواب مخفی می شوند. ساسها به طور دسته جمعی زندگی میکنند به تعداد زیاد در یک محل یافت می شوند ساس ماده حداکثر 500 تخم در طول عمر خود می گذارد. بازشدن تخم ها در شرایط مطلوب در طول 1 هفته صورت میگیرد ولی اگر دما پایین تر از 14 درجه سانتیگراد باشد تخم ها شکفته نمی شوند. ساسها (متامرفوز)یا دگردیسی ناقص دارند بعد از شکفته شدن تخم نوزادی که از تخم خارج می شود کاملا شبیه به بالغین است فقط اندازه کوچک و به رنگ زرد است که نمف نامیده می شود ساسها 5 مرحله نمفی دارند و در هر مرحله بایستی یک یا چندبار خونخواری کند و پس از رشد جلد اندازی نماید و به مرحله دیگر وارد شود. ساسها از خود ماده ای با بوی خاص ترشح می کنند که در خانه های آلوده بوضوح احساس می شود. وجود لکه های قهوه ای یا سیاه روی ملحفه ، لباس ، دیوار و کاغذ دیواری نشان دهنده وجود ساس در محل می باشد .
با بازدید شکافها ، درزها كه محل اختفای ساس ها است ، دیدن ساسهای بالغ زنده ، نمف و یا پوسته جلدآنها ، وجود ساس در محل اثبات می شود.
ساسها قدرت انتشار محدودی دارد و انتشار آنها از طریق حرکت صورت می گیرند0 چون حرکت آنها آهسته است مگر هنگامی که تحریک شوند . ساسها بطور معمول با وسایل منزل ، فرش ، وسایل خواب ، لوازم چوبی دست دوم ، چمدان ، کتاب و ... از محلی به محل دیگر وارد شده و به راحتی منتشر می شوند.

اهمیت پزشکی و مبارزه با ساس های تخت خواب

آزار گزش – عکس العمل افراد نسبت به گزش ساسها متفاوت است وممكنست از خارش جزیی
تا حساسیت های بسیار شدید بروز نماید.
ساسها به سبب داشتن خرطوم سخت و بلند از روی لباس و ملحفه نیز خونخواری میکنند
2- در انتقال هپاتیت B می توانند نقش داشته باشند.
3- چون ممكنست به صورت دسته جمعی بر روی افراد خونخواری نمایند ایجاد کم خونی و کمبود آهن در بچه ها می نماید
4-به جز موارد فوق ساسها بیماری خاصی را منتقل نمی کنند.

پیشگیری در برابر ساس های تختخواب
1- هنگام خرید لوازم چوبی دست دوم کلیه شکافها و درزها بازدید شود.
2- هنگام خرید فرش ، پشتی (دست باف و ماشینی) دست اول و دوم دقت شود و بازدید بعمل آید.
3- هنگام مسافرت قبل از استقراردر محل فرشها ، رختخواب ها ، کمد لباس و ..بازدیدشود تا از عدم وجود ساسها اطمینان حاصل شود.

مبارزه و اقدامات کنترلی ساس تخت خواب
سمپاشی کف اطاقها ، دیوار،کلیه درزها و شکافهای موجوددر منازل ، وسایل منازل با استفاده از سموم بهداشتی و بی خطر با کارایی مناسب
2- سمپاشی لوازم خواب تشک ، خصوصا" لوازم خواب بچه ها
3- استفاده از دستگاه های الکتریکی دور کننده حشرات برای دور کردن ساسها خصوصا دراطاق کودکان.
4- استفاده از دستگاه های الکتریکی دور کننده حشرات در ساختمان های آلوده به مدت طولانی.

Home Page | در باره ما | پاسخ به سوالات | سوسری | ساس تختخواب | کک | شپش | مایت | مگس | پشه | موش | مار | عقرب | رطیل | موریانه | مارمولک | Site Map


برچسب‌ها: ساس, ساس تخت خواب, سمپاشی ساس, سم ساس, ریشه کنی ساس
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:8  توسط http://www.sampashi.com/  | 

سمپاشی

سمپاشی سمپاشی

...::: |G | A | R | A | N |T |I | خدمات سمپاشی و كنترل حشرات | PEST CONTROL SERVISE | :::...

 

شماره دفترتهران

تماس 24 ساعت شبانه روز

 
کنترل سوسری ها

کنترل موثر و ریشکنی کامل انواع گونه های سوسری از جمله سوسری آمریکایی و  آلمانی .

 ادامه مطلب ...

کنترل مگس ها

 

انواع گونه مگس ها در فصل گرما ایجاد مزاحمت می کنند، که جهت کنترل موثر آنها موارد ذیل صورت می گیرد.

 ادامه مطلب ...

 

کنترل تخصصی ساس

 

آلودگی منازل به ساس از جمله  دردسرهای  شهروندان تهرانی است که این روزها شاهد آن هستیم.

 ادامه مطلب ...

 

 

مبارزه باحشرات


حشرات، همانگونه كه به انسانها مستقیما ضرر می رسانند، سلامت انسان را نیز تهدید می‌ كنند.سوسری ،‌شپش ، كك، مگس، ساس تخت خواب، و ... ناقل تعداد زیادی از بیماری ها هستند.مخصوصا سبب بیماریهایی مانند طاعون ، تیفوس ، زردی،‌ وبا و ... می‌ گردند.به خصوص حشرات در محیط های كاری ، به طور طبیعی باعث ناراحتی مشتری و مهمانهایتان شده و به طور ناخواسته سبب بی اعتباری شركتتان می‌شوند.

مبارزهباجوندگانطبق آمار سازمان بهداشت جهانی موشها سالانه 33 ملیون تن مواد غذایی را از بین می برند ، كه برای تغذیه 130 ملیون نفر كافی است. از آن گذشته بعلت رشد شدید دندانها موجب خرابی مواد و تجهیزات در انبارها ، كارخانجات و ... می گردند. از طرف دیگر بیماری های منتقله توسط جوندگان موجب اهمیت پزشكی این موجودات است كه مبارزه با آنها را حائز اهمیت می گرداند .

 

مبارزه با آفات بهداشتیسموم مصرفیمان در مبارزه با حشرات از طرف (سازمان بهداشت جهانی) و وزارت بهداشت مجوز دارند. سمومی كه به سلامت انسان صدمه نزده و بو و لكه باقی نمیگذارد مصرف می‌ شود. در زمینه سمپاشی نیز مدرنترین وسایل و تجهیزات استفاده می شود. هدفمان عرضه بهترین خدمات با اقتصادیترین حالت است. برای، یك سمپاشی مطمئن ، بهداشتی.سالم و اقتصادی با ما تماس بگیرید.

24 ساعتشبانهروزو 7 روزهفتهآمادهارائهخدماتتخصصیکنترلآفات

تهران- ستارخان - رحیمیاصل - پلاک 40
Web: www.sampashi.com
E-mail: ipm@sampashi.com

Tel: 021-44228285
Fax: 021-89786899
Gsm: 09194854675

Home Page | در باره ما | پاسخ به سوالات | سوسری | ساس تختخواب | کک | شپش | مایت | مگس | پشه | موش | مار | عقرب | رطیل | موریانه | مارمولک | Site Map


GARANTI © 2008, كلیه حقوق محفوظ است

برچسب‌ها: سمپاشی, سم, سم پاشی, پاشي, ساس
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:7  توسط http://www.sampashi.com/  |